Editorial for Feroce magazine

Photo: @otroschenko
Set styling&photo: @lbypie
Production&Style: @otroschenko & @boyarynia_koritskaya
Model: Polly Z @zhrvpln SSC m/a @sscmodelagency
Muah: @vorontsova.ru
Stylist assistant: @sophie_kart
Clothes: @borismama
Location: @oknayugovostok