Photo&style: Yulia Otroschenko
Producer: Lidya Koritskaya 
Model: Julia Ignatova
Muah: Rada Russkikh
Location: Savoy