Campaign for IP.AM brand in french magazine KODD

Campaign for IP.AM brand in french magazine KODD
Photo&Style: Yulia Otroschenko
Style: Yulia Otroschenko& Irina Kamelyanova
Model: Angelina Martynova (m/a Venera Models)
Muah: Irem Studio