Lookbook for European Furs

Photo: Yulia Otroschenko
Producer: Lidya Koritskaya
Models: Ksenia ZlobinaLudmila Ushakova
Muah: Tatiana Vorontsova
Backstage: VIDEO MACHINE
Special thanks: Roman Isakov