Photo: Yulia Otroschenko
Style: Yulia Otroschenko& Irina Kamelyanova
Model: Angelina Martynova (m/a Venera Models)
Muah: Irem Studio