Editorial for Atlas magazine

Photo: Yulia Otroschenko
Model: Tanya Damaskina
Muah: Olga Temnikova

TOUCH OF THE EAST / YULIA OTROSCHENKO